Społeczne konsultacje na temat projektu p.n. „Błękitna Wioska”

Streszczenie dot. podprojektu : Aqua - labs 

Więcej na temat tego podprojektu dowiesz się klikając tutaj

Cel.  Budowa i modernizacja ujęć oraz systemu magazynowania morskiej wody (1) wykorzystywanej do badań i hodowli doświadczalnych organizmów wodnych w oparciu o zamknięty i półotwarty obieg naturalnej wody bałtyckiej, (2) poprawy wymiany i filtrowania wody w fokarium oraz systemach akwaryjnych Stacji Morskiej UG, (3) rozwoju morskiej edukacji na rzecz społecznej akceptacji nowoczesnych technologii hodowlanych dla potrzeb ochrony przyrody i celów gospodarczych. 

Funkcja. Zakłada się uzyskanie zmodernizowanego system morskich akwariów i basenów hodowlanych dla potrzeb funkcji badawczych oraz edukacyjnych. Realizacja tego podprojektu ma także duże znaczenie dla jakości funkcjonowania cierpiącego obecnie na deficyt wody morskiej fokarium. Okazało się iż, przy aktualnym poziomie eutrofizacji morza wymiana wody w basenach musi dokonywać się znacznie częściej i szybciej. Nie wymieniana woda, stagnując zbyt długo (szczególnie) w lecie, na skutek wzmożonej operacji słońca i staje się miejscem szybkiego zakwitu glonów, które niekorzystnie wpływają na warunki podglądu i ekspozycji hodowanych fok. Współczesne normy dla chowu zwierząt nakazują większą dbałość o ich dobrostan (zdrowie, samopoczucie). Dlatego wymiana wody w fokarium powinna odbywać się co najmniej trzykrotnie w ciągu doby i tą m.in. funkcję ma zapewnić nowy morski system hydrauliczny.

Lokalizacja. Częściowo teren oznaczony w ewidencji gruntów jako działka o numerze 110/2 i skraj północny działki 111/3 położonych przy ulicy Portowej w Helu oraz Zatoka Pucka w rejonie południowo wschodniego brzegu półwyspu pomiędzy helskimi portami - wojennym i rybackim, a także obecny teren i pomieszczenia Stacji Morskiej UG. 

 

Z uwagi na bardzo korzystne warunki hydrograficzne miejsca tzn.: bliski dostęp do głębokich partii wody, jej dobre natlenienie z powodu dynamicznego mieszania na podwodnym stromym stoku półwyspu i relatywnie wysoką temperaturę w zimie a niską w lecie uznano wybraną lokalizację ujęcia za najlepsza z możliwych do realizacji zamierzonego celu. 

 

Struktura. Elementami składowymi tego podprojektu będą: nowe, wysokowydajne ujęcie wody morskiej, zmodernizowane obecne ujęcie, sieć rurociągów przesyłowych, stacja pomp, instalacje oczyszczania i retencji wody, akwariowe i basenowe instalacje hodowlane.

 

Na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji projektu Błękitnej Wioski planuje się zrealizowanie części sieci rurociągów przesyłowych oraz przepompownię wody morskiej, której ujęcie zlokalizowane będzie w rejonie pirsu portowego.

Termin.  Realizację nowego ujęcia i pozostałych elementów systemu zaplanowano na lata 2006 – 2009r.

Więcej na temat tego podprojektu dowiesz się klikając tutaj

 Opinie i zapytania dotyczące projektu "Błękitna Wioska"  prosimy kierować na adres:
probaltic@univ.gda.pl

<<< Plany rozwoju

<<< Konsultacje społeczne