Międzynarodowa Szkoła Letnia

W dniach 10-18 lipca br. w Stacji Morskiej IO UG w Helu, odbyły się zajęcia międzynarodowej szkoły letniej, organizowanej po raz trzeci w ramach Centrum Doskonałości BALTDER 5 Program Ramowy Unii Europejskiej. 

W roku bieżącym tematem była bioróżnorodność i strategia adaptacyjna organizmów morskich zamieszkujących strefę przybrzeżną mórz pływowych i bezpływowych. Celem szkoły było zapoznanie 17 osobowej grupy studentów przybyłych z 11 krajów europejskich (Anglia, Estonia, Ukraina, Finlandia, Szwecja, Malta, Holandia, Chorwacja, Rosja, Rumunia, Niemcy i Polska) z bioróżnorodnością gatunkową, lecz również genetyczną i siedliskową mórz europejskich oraz mechanizmami fizjologicznymi pozwalającymi na przystosowanie się organizmów do życia w zróżnicowanym środowisku, często zanieczyszczonym i zdegradowanym, w wyniku działalności człowieka. Dużą uwagę poświecono analizom zróżnicowania genetycznego europejskich populacji małży, pod kątem przystosowania genetycznego do warunków środowiskowych. Zajęcia z zakresu różnorodności gatunkowej, ekologii, ekofizjologii, genetyki oraz zastosowania analizy statystycznej dla celów biologicznych prowadzone były przez prof. H. Hummela i dr V. Escravage z Instytutu Ekologii Królewskiej Akademii Nauk w Holandii oraz pracowników Instytutu Oceanografii UG (prof. M. Wołowicz, dr A. Sokołowski i mgr A. Lasota).

Tematyka szkoły letniej w latach wcześniejszych dotyczyła produkcji pierwotnej strefy przybrzeżnej europejskich mórz pływowych i bezpływowych (zaproszonym prowadzącym był prof. G. Blanchard z Uniwersytetu w La Rochelle, Francja) oraz ekotoksykologii środowiska morskiego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania organizmów morskich (bioindykatorów) dla celów monitorowania stopnia zanieczyszczenia i jakości środowiska morskiego (zaproszonym prowadzącym był prof. P. Rainbow z Muzeum Przyrodniczego w Londynie, Wielka Brytania).

W okresie mijających trzech lat, kursy prowadzone w Stacji Morskiej w Helu cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem zarówno wśród studentów i doktorantów (kursy ukończyło 58 studentów z 16 państw europejskich) jak i prowadzących zajęcia pracowników naukowych i zyskały pozytywne oceny ze strony Unii Europejskiej. Pomimo zakończenia działalności Centrum Doskonałości BALTDER pod koniec bieżącego roku, zajęcia szkoły letniej z zakresu funkcjonowania ekosystemow morskich będą kontynuowane w następnych latach w oparciu o inne, w tym również europejskie źródła finansowe. 

Maciej Wołowicz

<<<POWRÓT