Wrak jako biocenoza ?

W dniu 16 sierpnia 2009r., w rejonie Helu, na głębokości 20-27 m uruchomiono specyficzny przyrodniczy „zegar”. Posłuży on do odmierzania kolejnych etapów ekologicznej sukcesji gatunków fauny na wytworzonym przez człowieka sztucznym biotopie jakim jest kadłub zatopionej jednostki pływającej.

Korzystając z okazji, że pomiędzy helskimi portami - rybackim a wojennym - osadzono na dnie kuter łącznikowy K-17 ORP „Bryza” Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaplanował wykonanie badań dotyczących kolonizacji tego rodzaju sztucznego podłoża.

Na kadłubie jednostki umieszczono doświadczalny zestawy kontrolnych podłoży poroślowych, planuje się także obserwacje nad tworzeniem się zespołu ichtiofauny.

Monitorowanie procesu tzw. sukcesji pozwoli na rozpoznanie cech i sposobów tworzenia się specyficznych dla tego rodzaju podłoży mikrobiocenoz w aktualnych warunkach ekologicznych Zatoki Gdańskiej. Powinno to w przyszłości ułatwić ocenę wpływu na środowisko innych hydrotechnicznych podwodnych budowli np. rurociągów, boi, kabli, stalowych umocnień portowych.

Eksperyment ten powinien także dać odpowiedź czy tego rodzaju sztuczna „rafa” jest dla tutejszego środowiska naturalnego obojętna czy korzystna, a także czy czasem nie tworzy nadmiernych preferencji siedliskowych dla niektórych i np. nie akceleruje rozwoju gatunków dla danego ekosystemu obcych i szkodzących rodzimym.

Posadowienie wraku „Bryzy” w tym a nie w innym miejscu ma jeszcze jeden ważny aspekt. Jest elementem uzupełniającym przyszły kompleks edukacyjny Błękitnej Wioski UG, w ramach której powstanie zaplecze nurkowe dla kształcenia młodzieży, a nawet dzieci. W tym celu, aby umożliwić wykonywanie podwodnych eksploracji najmłodszym przyrodnikom na najpłytszej wodzie (ok. 0,5-1m) przygotowano już specjalną "rafę" z narzutu kamiennego.

Przykłady bałtyckich organizmów poroślowych (Atlas organizmów i biotopów "Życie Bałtyku"):

- Powłócznica chlebowa (Halichondria panicea) 

- Omułek (Mytilus trossulus)

- Pąkla (Balanus improvisus)

- Siatecznik bałtycki (Electra crustulenta)

- Enteromorfa puszysta (Enteromorpha plumosa)

 

    

  ORP Bryza przygotowany do zatopienia.                       Doświadczalny zestaw kontrolnych podłoży. 
Foto: Paweł Bloch.                                                        Foto: Paweł Bloch.

 

 Sukcesja ekologiczna na przykładzie zespołów organizmów bentosowych 
porastających obiekty podwodne w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej

Autor: Anna Dziubińska 
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich 
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Sukcesja ekologiczna jest procesem kierunkowym w środowisku oraz jedną z najistotniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Jest to zjawisko, podczas którego powstają nowe struktury w obrębie zespołu organizmów. Dzieje się tak w wyniku następujących po sobie zmian składu gatunkowego i struktury zespołu spowodowanych czynnikami środowiskowymi. Umieszczenie sztucznego podłoża w wodach strefy przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej umożliwia obserwacje sukcesji ekologicznej i tym samym tworzenia się zespołu bentosowego oraz interakcji zachodzących między organizmami tworzącymi ten zespół. Każdy przedmiot, pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego, prędzej lub później zostaje zasiedlony przez organizmy żywe. W związku z tym pojęcie biofoulingu (porastania) jest rozpatrywane nie tylko w kontekście ekologicznym, ale również inżynieryjnym. Przemysł chemiczny oraz inżynieria środowiskowa walczy z tym problemem tworząc coraz to nowsze środki do konserwacji i ochrony kadłubów poniżej linii wody oraz pozbywając się organizmów poroślowych metodami chemicznymi i mechanicznymi.

  

Pąkle.                                                                                  Omułki. 
Foto: Agnieszka Jędruch.                                                    Foto: Agnieszka Jędruch.

Sposób, w jaki zasiedlane jest podłoże w dużej mierze zależy od strefy klimatycznej. Głównym czynnikiem, który warunkuje ten proces w strefie umiarkowanej jest sezonowość zmian w strukturze makrobentosu. W okresie letnim, już po tygodniu pojawiają się pierwsi kolonizatorzy, w kolejnych miesiącach następni a z czasem struktura zespołów staje się kilkuwarstwowa. Obiekty podwodne znajdujące się na różnych głębokościach dają możliwość obserwowania stratyfikacji rozmieszczenia organizmów bentosowych oraz zmian w strukturze i składzie gatunkowym zespołów. Pierwszą, najbardziej oczywistą zmianą związaną ze stratyfikacją pionową jest rozmieszczenie makrofitów, spowodowane wykorzystaniem do procesu fotosyntezy światła o różnej długości fali. Godne uwagi są również zmiany w zbiorowiskach zwierzęcych (głównie skorupiaki i małże), zachodzące wraz z głębokością. Już na głębokości 3,5 m mogą występować istotne różnice w stosunku do zespołów znajdujących się płycej, np. w biomasie niektórych skorupiaków. Zmiany te mają także istotne znaczenie dla stanu otaczających wód. Wiadomo, że im więcej organizmów filtrujących w wodzie tym większa możliwość samooczyszczania środowiska wodnego. Udowodniły to już prace z lat 90-tych ubiegłego wieku polegające na tworzeniu tzw. „sztucznych raf” w Zatoce Pomorskiej oraz Zatoce Gdańskiej, gdzie wykorzystywano sztuczne podłoże (np. opony, betonowe moduły, konstrukcje namiotowe z tkanin sieciowych, itd.) dla osadzania się i wzrostu organizmów poroślowych. Takie konstrukcje, oprócz funkcji oczyszczania środowiska, tworzą również schronienie dla ryb oraz skorupiaków, niejednokrotnie stwarzając bezpieczne warunki dla rozrodu i wzrostu tych organizmów.

 

Galeria z zatopienia  K-17 ORP „Bryza" 

(kliknij na miniatury, aby je powiększyć)

   

   

   

   

   

<<< POWRÓT