II  ZAGADNIENIE

2 i 3 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Powstanie Bałtyku i jego ogólna charakterystyka

 

Bałtyk we wszechoceanie.*

ZAKRES TREŚCI

·        rozmieszczenie wód na kuli ziemskiej,

·        wzajemne proporcje oceanów i kontynentów, mórz i lądów,

·        wody słodkowodne i wody morskie na kuli ziemskiej,

·        Bałtyk jako zbiornik wód słonawych,

·        Położenie Bałtyku względem innych mórz,

·        Ukształtowanie i rodzaje dna morskiego,

·        Porównanie głębokości oceanów i Bałtyku.

WYMAGANIA

·        Uczeń potrafi wymienić i pokazać na mapie (globusie) główne akweny na kuli ziemskiej,

·        Uczeń zna rodzaje dna morskiego oraz ich występowanie w Bałtyku,

·        Uczeń zna największe głębie oceaniczne i głębie Bałtyku,

·        Uczeń zna proporcje wielkości akwenów słodkowodnych, słonych oraz słonawych wód Bałtyku.

 

FORMY I  METODY PRACY

·        Metoda słowna: pogadanka,

·        Metoda obserwacyjna:  foliogramy, plansze,

·        Metoda ćwiczeniowa: uzupełnianie mapy świata, zaznaczanie rodzajów dna w Bałtyku.

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

·        mapa geograficzna świata,

·        globus,

·        atlasy geograficzne dla każdego ucznia,

·        kserokopie mapy świata i Bałtyku lub jego szablon.

 

 

UWAGI:

* 1 lub 2 jednostki lekcyjne

                                                                                                                                                                                               < < < POWRÓT