VI ZAGADNIENIE

28 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Zagrożenia środowiska naturalnego

 

Rodzaje destrukcji środowiska morskiego i jego zasobów

(nadeksploatacja zasobów i niszczenie siedlisk)

 

ZAKRES TREŚCI:

·        nieracjonalna eksploatacja zasobów (przełowienie, wyeksploatowanie),

·        niszczenie siedlisk (dna, wybrzeży, trzcinowisk, łąk podwodnych, raf) i ich skutki dla bioróżnorodności.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić rodzaje destrukcji siedlisk,

·        uczeń potrafi scharakteryzować skutki wybranych destrukcji,

·        uczeń rozumie skutki przełowienia ryb dla ekosystemu morskiego i lądowego.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: film video, foliogramy, ilustracje.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

film video: „The Troubled Sea”*

 

UWAGI:

*patrz załączniki

                                                                                                                                                                                                      < < < POWRÓT