III ZAGADNIENIE

11 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku

 

Dynamika wód.

ZAKRES TREŚCI:

·        rozkład  prądów morskich we wszechoceanie,

·        metody badania prądów,

·        znaczenie prądów morskich dla środowiska i rozsiedlania się organizmów,

·        zjawisko bryzy morskiej i lądowej,

·        stan morza i siła wiatru w skali Beauforta,

·        wpływ falowania na zasiedlenie organizmów.

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie prądów morskich i falowania na występowanie organizmów,

·        uczeń zna wielkość skali Beauforta,

·        uczeń potrafi wymienić główne prądy morskie występujące w oceanach,

·        uczeń potrafi scharakteryzować falowanie i prądy występujące w Bałtyku,

·        uczeń rozumie wpływ dynamiki wód na procesy biologiczno-fizyczne występujące w morzu.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna:  pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, ilustracje, film video (dotyczące procesów związanych z dynamiką wód),

·        metoda ćwiczeniowa: (praca pisemna: znaczenie falowania /sztormów/ dla środowiska Bałtyku).

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        foliogramy,

·        ilustracje,

·        fragment filmu video z serii ”The living planet”.

                                                                                                                                                                                                      < < < POWRÓT