I. ZAGADNIENIE

1 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Wstęp do ekologii morza

 

Co to jest ekologia morza? Organizacja pracy na lekcjach.

ZAKRES TREŚCI:

·      zapoznanie się z grupą,

·      określenie zakresu materiału i wymagań,

·      konfrontacja oczekiwań uczniów odnośnie przedmiotu,

·      zdefiniowanie nazwy przedmiotu oraz jego zakresu,

·      wyjaśnienie różnicy pomiędzy ochroną środowiska a ekologią,

·      wyszczególnienie nauk o morzu (oceanologia, oceanografia, ekologia morza, sozologia morza, biologia morza i in. nauki szczegółowe) obszarów ich zainteresowań, powiązań i znaczenia.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe nauki zajmujące się badaniem środowiska morskiego,

·        uczeń zna różnice pomiędzy ekologią a ochroną środowiska,

·        uczeń potrafi zdefiniować ekologię morza,

·        uczeń potrafi scharakteryzować i wyrazić swoje oczekiwania i potrzeby odnośnie przedmiotu.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda pisemna: „test niedokończonych zdań”.*

·        metoda obserwacyjna: ilustracje, plansze,

·        metoda ćwiczeniowa: graficzne przedstawienie miejsca ekologii morza względem innych nauk.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        plansze, słowniki

 

UWAGI:

*patrz załącznik I

                                                                                                                                                                                                       < < < POWRÓT