VII ZAGADNIENIE

36 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Gatunki ginące i chronione – fauna.

ZAKRES TREŚCI:

·        przyczyny ochrony zwierząt bałtyckich,

·        bałtyckie gatunki chronione  (lista),

·        gatunki rzadkie,

·        sposoby aktywnej ochrony gatunków.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić gatunki będące pod całkowitą ochroną, gatunki rzadkie,

·        uczeń rozumie celowość ochrony gatunkowej,

·        uczeń zna metody odtwarzania morskich gatunków oraz ochrony gatunków ginących.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: wykonanie tabeli gatunków zwierząt znajdujących się pod ochroną,

·        metoda obserwacyjna: film, foliogramy, ilustracje.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        film video „Life in the Baltic”’*

·        Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. z dnia 16 lutego 1995 r.)

·        Polska Czerwona Księga Zwierząt**.

 

UWAGI:

*patrz załącznik film video „The Baltic Sea Environment”.

** literatura

                                                                                                                                                                                                        < < < POWRÓT