VII ZAGADNIENIE

40 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Instytucje zajmujące się ochroną środowiska i zasobów morza.

ZAKRES TREŚCI:

·        prawo ochrony przyrody, jego przestrzeganie i egzekucja

(np. Ustawa o ochronie przyrody, Agenda 21, Konwencja Helsińska,).

·        Przykłady instytucji kontrolnych, finansujących, opiniujących.

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,

Inspektorat Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego,

Inspektorat Ochrony Rybołówstwa,

Urząd Morski,

Zarząd Parku Narodowego,

Zarząd Parku Krajobrazowego,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Sekretariat ds. Konwencji Helsińskiej,

Placówki naukowe.

Rola (międzynarodowych, krajowych i regionalnych) organizacji społecznych w ochronie przyrody (np.)

WWF

Greenpeace

Liga Ochrony Przyrody,

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,

Gaja, Zielone Brygady, Przyjaciele Helu,

 

WYMAGANIA:

·        Uczeń wie, gdzie należy się zwrócić w sprawach dotyczących ochrony środowiska,

·        Uczeń zna zakres działalności poszczególnych instytucji na swoim terenie,

·        Uczeń zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony morza i jego zasobów.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        Metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: praca z tekstem lub ćwiczenie symulacyjne: powiadomienia odpowiedniej instytucji o zagrożeniu dla środowiska morskiego,

·        zebranie wiadomości dotyczących zakresu działalności wymienionych instytucji,

·        gra dydaktyczna  „C”*.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        książki telefoniczne,

·        tekst Ustawy o Ochronie Przyrody.

·        tekst Konwencji Helsińskiej,

·        tekst Konwencji o Różnorodności Biologicznej.

 

UWAGI:

*patrz załącznik II: gra „C”.

                                                                                                                                                                                                      < < < POWRÓT