VI ZAGADNIENIE

30 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Zagrożenia środowiska naturalnego

 

Introdukcje i inwazje gatunków obcych

 

 

ZAKRES TREŚCI:

·        pojecie zanieczyszczenia biologicznego ( w tym niekorzystnej dla ekosystemu introdukcji ),

·        celowe i przypadkowe introdukcje gatunków,

·        drogi i sposoby introdukcji,

·        potencjalny zakres i konsekwencje introdukcji gatunków obcych dla naturalnej bioróżnorodności ekosystemu,

·        sposoby zapobiegania.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna pojecie zanieczyszczenia biologicznego,

·        uczeń zna przykłady i skutki wprowadzania obcych gatunków do środowiska,

·        uczeń zna sposoby zapobiegania inwazjom gatunków obcych,

·        uczeń potrafi wymienić i rozpoznać gatunki obce w akwenie lokalnym oraz skutki dla rodzimych gatunków,

·        uczeń zna pochodzenie gatunków obcych i drogi przemieszczania.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: mapa szlaków wędrówek gatunków obcych (inwazyjnych), filmy, slajdy,

·        metoda ćwiczeniowa: na podstawie dostępnych danych wykonać tempo rozprzestrzeniania się  gatunków obcych (inwazyjnych) w akwenie lokalnym (np. rak amerykański, babka bycza, etc.)

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        eksponaty gatunków obcych, akwarium, atlasy organizmów morskich i słodkowodnych, slajdy

                                                                                                                                                                                                        < < < POWRÓT