VI ZAGADNIENIE

31 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Zagrożenia środowiska naturalnego

 

 

Konsekwencje zanieczyszczeń.

ZAKRES TREŚCI:

·     odkładanie się toksyn w tkankach zwierząt (wątrobie i mięśniach),

·     karłowacenie i choroby ryb,

·     wpływ na zdrowie człowieka,

·     degradacja środowiska,

·     zmiany struktury zespołów organizmów (bioróżnorodności),

·     skutki dla życia społecznego (wypoczynku, zamieszkania, gospodarki)

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić bezpośredni i pośredni wpływ zanieczyszczeń na organizmy, w tym także człowieka,

·        uczeń zna konsekwencje zrzutu substancji szkodliwych do morza i drogi jakimi związki te wracają do człowieka,

·        uczeń ma świadomość, że niszcząc naturę. działa na swoją szkodę.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, film, ilustracje dotyczące degradacji środowiska, rozlewów  olejowych, eksponaty organizmów zniekształconych przez degradację środowiska,

·        metoda ćwiczeniowa: praca z tekstem dot. zanieczyszczeń i ich wpływu na nasze życie, (praca pisemna: Oddziaływanie zanieczyszczeń na naszą egzystencję)

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        film video „The Environmental Impact of Pollution”*

 

UWAGI:

* 6 odc. „The Baltic Sea Environment” – patrz załączniki

                                                                                                                                                                                                       < < < POWRÓT