II ZAGADNIENIE

4 i 5 JEDNOSTKA LEKCYJNA

Powstanie Bałtyku i jego ogólna charakterystyka

 

Kształtowanie się Bałtyku.

ZAKRES TREŚCI:

·        wiek Bałtyku,

·        fazy formowania się Bałtyku,

·        zmiany klimatyczne i hydrologiczne,

·        charakterystyczne organizmy dla każdego z etapów formowania się Bałtyku,

·        organizmy reliktowe w dzisiejszym Bałtyku,

·        granice geograficzne morza, granice zlewiska Bałtyku,

·        podział Bałtyku, baseny, zatoki, zalewy, ujścia głównych rzek,

·        charakterystyka akwenu lokalnego (np. Zatok; Gdańskiej, Puckiej, Pomorskiej, Zalewu Wiślanego, odcinka strefy przybrzeżnej otwartego morza) - granice, głębokości, rodzaje wybrzeża i dna, miasta nadbrzeżne i porty, łowiska.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna fazy rozwoju Bałtyku i nazwy er geologicznych, w których miały one miejsce,

·        uczeń zna pochodzenie tych nazw  oraz  dalszy kierunek rozwoju Bałtyku,

·        uczeń zna wiek współczesnego Bałtyku,

·        uczeń potrafi wymienić i rozpoznać organizmy reliktowe występujące w Bałtyku,

·        uczeń potrafi pokazać na mapie granice geograficzne Bałtyku oraz zlewiska, zatoki, zalewy, rzeki,

·        uczeń potrafi wymienić porty i miasta akwenu lokalnego oraz podać jego charakterystykę (typ wybrzeża, głębokości, rodzaje dna, granice, etc.).

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, okazy gatunków reliktowych,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: graficzne przedstawienie etapów formowania się Bałtyku,

·        gra dydaktyczna „A”.**

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

·        atlasy geograficzne,

·        kserokopia mapy Bałtyku lub szablon,

·        mapa geograficzna Bałtyku,

·        fragment filmu video pt. „Morze Bałtyckie”,

·        film pt. „Przybysze z dalekiej Północy” (16 mm).

 

UWAGI:

*1 lub 2 jednostki lekcyjne,

** patrz załącznik II, Gra A

                                                                                                                                                                                                    < < < POWRÓT