VII ZAGADNIENIE

38 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Morskie obszary chronione.

ZAKRES TREŚCI:

·        przyczyny tworzenia obszarów chronionych,

·        rozmieszczenie obszarów chronionych w pasie nadmorskim (np. Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Ławica Słupska, Nadmorski Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana),

·        rezerwaty przyrody występujące w okolicy,

·        System Bałtyckich Obszarów Chronionych Komisji Helsińskiej,

·        szczególne rodzaje chronionych siedlisk (wydmy, klify, tarliska, zimowiska ptaków itp.).

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić i pokazać na mapie parki narodowe, rezerwaty leżące w strefie wybrzeża,

·        uczeń rozumie potrzebę tworzenia obszarów chronionych,

·        uczeń zna znaczenie ochrony tarlisk, wydm, zimowisk ptaków.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: praca z mapą - zaznaczanie obszarów chronionych, (praca pisemna: Gdzie w okolicy znajdują się rezerwaty i dlaczego zostały utworzone w takich miejscach?),

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, fotografie.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        foldery parków narodowych i krajobrazowych

·        książka „Morskie Obszary Chronione”*

 

UWAGI:

* patrz załączniki

                                                                                                                                                                                                    < < < POWRÓT