VII ZAGADNIENIE

39 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Odtwarzanie zniszczonych elementów przyrody.

ZAKRES TREŚCI:

·        wyjaśnienie pojęć: restytucja, rekultywacja, aktywna ochrona,

·        gatunki rzadkie lub wymarłe i sposoby przywrócenia ich naturze,

·        wylęgarnie łososi, helskie fokarium oraz odtwarzanie roślinności wydmowej jako przykłady restytucji i aktywnej ochrony gatunków morskich.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna zadania ośrodków restytucji,

·        uczeń zna gatunki organizmów morskich, które są odtwarzane,

·        uczeń potrafi wymienić ośrodki rehabilitacji i restytucji znajdujące się w rejonach Bałtyku.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: film video, foliogramy.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        filmy video dot. ośrodków reintrodukcji *

·        wycieczka do fokarium**

 

UWAGI:

*patrz załącznik,

** jako uzupełnienie tematu.

                                                                                                                                                                                                    < < < POWRÓT