V ZAGADNIENIE

21 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Eksploatacja i wykorzystanie zasobów  morza.

 

Prawo Morza.

ZAKRES TREŚCI:

·        powierzchnia Polskich Obszarów Morskich na Bałtyku, długość polskiej linii brzegowej,

·        podział Bałtyku na strefy ekonomiczne, strefy sporne,

·        postanowienia Konferencji Prawa Morza w Montago Bay na Jamajce (UNCLOS),

·        eksploatacja zasobów w polskiej strefie ekonomicznej,

·        Konwencja Helsińska d/s„Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku” oraz Konferencja w Rio de Janerio (czerwiec 1992),  dot. zachowanie bioróżnorodności,  Agenda 21,

·        Konwencja Bońska dot. „Ochrony wędrownych gatunków zwierząt” w tym „Porozumienie o ochronie małych waleni Morza Północnego i Bałtyku” (ASCOBANS).

·        Konwencja Gdańska ‘W sprawie Rybołówstwa i Ochrony Zasobów Żywych Bałtyku i Bełtów’

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna obszar morskiej strefy ekonomicznej Polski,

·        uczeń zna długość linii brzegowej,

·        uczeń rozumie dopuszczalny zakres eksploatacji zasobów morza,

·        uczeń potrafi wymienić zasoby polskiej strefy ekonomicznej,

·        uczeń rozumie kwestie stref spornych i wydzielania kwot połowowych na Bałtyku,

·        uczeń rozumie celowość ochrony morza i jego zasobów.

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda ćwiczeniowa: praca z tekstem (np. „Prawo Morza”); zaznaczenie na mapie stref ekonomicznych poszczególnych krajów Bałtyckich;

·        praca pisemna: Jakich praw /zasad/ należy przestrzegać korzystając z plaży?,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, mapa.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        mapa geograficzna Bałtyku,

·        atlasy geograficzne,

·        materiały z Konferencji Prawa Morza lub akty prawne (np. Wędkarski regulamin połowu ryb).

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT