III ZAGADNIENIE

10 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku

 

Przenikalność światła w morzu i jego barwa.

ZAKRES TREŚCI:

·        rola i znaczenie światła  dla roślin,

·        źródło światła i zasięg jego przenikalności w głąb mas wodnych,

·        poziom kompensacji,

·        strefy roślinności występujące w morzu,

·        czynniki wpływające na zmianę przenikalności światła,

·        sposoby pomiaru przenikalności światła,

·        czynniki wpływające na barwę wód,

·        związek między barwą morza a przezroczystością wody,

·        barwa morza jako wskaźnik na zdjęciach satelitarny

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi scharakteryzować znaczenie światła w procesie fotosyntezy,

·        uczeń potrafi uzasadnić strefy występowania roślinności,

·        uczeń potrafi wymienić sposoby pomiaru przenikania światła w wodzie,

·        uczeń potrafi wymienić czynniki wpływające na zmianę przezroczystości wody,

·        uczeń potrafi wymienić czynniki wpływające na barwę morza.

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, ilustracje, zdjęcia, barwna skala długości fal świetlnych,

·        metoda ćwiczeniowa: zaznaczyć kolorami zasięg penetracji fal świetlnych  w morzu, (praca pisemna: Uzasadnij barwę morza w różnych porach roku).

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        krążek Secchiego,

·        pryzmat

·        atlas zdjęć satelitarnych.

                                                                                                                                                                                                 < < < POWRÓT