V ZAGADNIENIE

22 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Eksploatacja i wykorzystanie zasobów  morza.

 

Rybołówstwo i przetwórstwo.

 

 

ZAKRES TREŚCI:

 

·        rodzaje narzędzi połowowych,

·        selektywność narzędzi połowowych,

·        wymiary ochronne ryb,

·        skutki nieodpowiedniego doboru  narzędzi połowowych,

·        zagrożenia spowodowane rybołówstwem (przyłów ssaków, ptaków, destrukcja siedlisk),

·        technologie przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków,

·        gatunki użytkowe,

·        handel i dystrybucja produktów pochodzących z morza.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić podstawowe narzędzia połowowe,

·        uczeń rozumie celowość wprowadzania wymiarów ochronnych i dobór narzędzi połowowych,

·        uczeń potrafi wyjaśnić problem przełowienia i ideę ustalania limitów połowowych,

·        uczeń zapoznał się z produktami pochodzącymi z morza,

·        uczeń potrafi wymienić gatunki użytkowe,

·        uczeń rozumie znaczenie pozostałych gatunków dla ekosystemu.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: eksponaty, zdjęcia, film, slajdy, ilustracje, okazy,

·        metoda badawcza: zapoznanie się z różnego rodzaju produktami pochodzącymi z morza,

·        metoda ćwiczeniowa: (praca pisemna: Jakie skutki dla ekosystemu morza mają połowy włokami dennymi a jakie sieciami stawnymi ?),

·        wizyta na kutrze rybackim.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        włoki, rodzaje sieci o różnej wielkości oczek,

·        tabela wymiarów ochronnych dla ryb,

·        morskie przetwory konsumpcyjne.

                                                                                                                                                                                                   < < < POWRÓT