IV ZAGADNIENIE

17 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

Strefa przybrzeżna.

ZAKRES TREŚCI:

·        charakterystyka siedliska,

·        pojęcie zatoki i estuarium,

·        fauna i flora podwodnych łąk,

·        znaczenie podwodnych łąk dla organizmów wodnych oraz dla człowieka,

·        przyczyny niszczenia podwodnych łąk i skutki dla ekosystemu.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna pojęcie estuarium i zatoki,

·        uczeń potrafi wymienić gatunki zamieszkujące Zatokę Gdańską,

·        uczeń rozumie znaczenie łąk podwodnych dla innych organizmów,

·        uczeń zna konsekwencje niszczenia siedlisk.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: film video, foliogramy, okazy organizmów,

·        metoda ćwiczeniowa: wykonać tabelę porównawczą gatunków Zatoki Puckiej występujących obecnie i kiedyś.

·        założenie hodowli zmieraczków*, oznaczanie siedlisk zmieraczków w środowisku naturalnym*.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        film video: „Podwodny Świat Zatoki Puckiej”

 

UWAGI:

*wyjście na plażę jako uzupełnienie tematu.

 

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT