IV ZAGADNIENIE

13 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

Strefy życia w morzach i oceanach.

ZAKRES TREŚCI:

·        podział oceanów na strefy i ich charakterystyka,

·        czynniki wpływające na rozsiedlenie organizmów (temperatura, prądy, falowanie, zasolenie, dostęp światła, etc.),

·        rozmieszczenie organizmów w Bałtyku i akwenie lokalnym,

·        charakterystyka akwenu lokalnego warunkująca rozmieszczenie organizmów.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić strefy w oceanie i Bałtyku,

·        uczeń zna czynnik wpływające na rozmieszczenie organizmów w oceanie i w Bałtyku,

·        uczeń zna podstawowe różnice pomiędzy środowiskiem Bałtyku a środowiskiem oceanu.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: graficzne przedstawienie stref oraz organizmów je zamieszkujących,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, ilustracje, okazy organizmów, film video.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        fragment filmu „The living Planet” BBC, David Attenborought, 1993.

·        eksponaty (np. muszle mięczaków z różnych siedlisk i głębokości).

                                                                                                                                                                                               < < < POWRÓT