VII ZAGADNIENIE

33 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Szacowanie zasobów.

ZAKRES TREŚCI:

·        rodzaje badań środowiska,

·        zadania monitoringu,

·        analizy przedsięwzięć gospodarczych dot. środowiska morskiego,

·        nauka a eksploatacja zasobów żywych i nieożywionych morza,

·        placówki badawcze znajdujące się w okolicy i zakres ich działalności.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić jednostki badawcze i zakres ich działania,

·        uczeń zna znaczenie badań dla prawidłowego rozumienia, eksploatacji i ochrony ekosystemów,

·        uczeń rozumie sens współdziałania sektora gospodarczego i administracyjnego z naukowym w eksploatacji morza.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda ćwiczeniowa: zaznaczyć na mapie miejsca, w których znajdują się morskie placówki badawcze w okolicy,

·        praca z tekstem dot. projektów badawczych i ich znaczenia,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        spotkanie z naukowcem.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        mapa rejonu,

·        artykuły dotyczące działalności naukowej w zakresie badań morza.

                                                                                                                                                                                                       < < < POWRÓT