III ZAGADNIENIE

9 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku

 

Tlen, CO2, H2S w wodzie morskiej.

 

ZAKRES TREŚCI:

 

·        znaczenie tlenu dla życia na lądzie,

·        pochodzenie tlenu w wodzie morskiej,

·        znaczenie tlenu dla roślin i zwierząt morskich,

·        rozpuszczalność gazów w wodzie i ich rozkład pionowy we wszechoceanie,

·        pochodzenie CO2 i jego znaczenie,

·        pochodzenie H2S i jego znaczenie,

·        znaczenie cyrkulacji wody oraz wlewów oceanicznych dla środowiska Bałtyku.

 

 

WYMAGANIA:  

·        uczeń potrafi wymienić główne składniki powietrza atmosferycznego,

·        uczeń potrafi scharakteryzować proces fotosyntezy i oddychania,

·        uczeń potrafi wymienić sposoby natleniania wód i znaczenie tlenu dla życia  w morzu,

·        uczeń potrafi wymienić zagrożenia spowodowane obecnością H2S i przyczyny jego powstawania,

·        uczeń zna znaczenie tlenu, dwutlenku węgla, siarkowodoru dla środowiska morskiego.

 

 

FORMY I  METODY PRACY:

 

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, plansze, film video,

·        doświadczenie: woda i piasek w pojemniku w stanie nieruchomym oraz  obserwacja mieszania wody,

·        metoda ćwiczeniowa: (praca pisemna: Skutki braku cyrkulacji wody morskiej /uwzględniając głębie/ oraz jego znaczenie dla organizmów).   

 

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

   

·        pojemnik z zamknięciem, piasek,

·        fragment filmu video ”Podwodny świat Zatoki Puckiej” lub * „The Baltic Sea in Danger”,

·        zdjęcia rdzeni osadów dennych.

 

 

UWAGI:

*patrz załączniki.

   

 

                                                                                                                                                                                                    < < < POWRÓT