Ekologia morza

Zestawienie zagadnień tematycznych (I-VII) oraz tematów poszczególnych jednostek lekcyjnych (1-40)

 

I. Wstęp do ekologii morza. 

 

1.Co to jest ekologia morza? Organizacja pracy na lekcjach.

 

II. Powstanie Bałtyku i jego ogólna charakterystyka.

 

2-3. Bałtyk we wszechoceanie.

 

4-5. Kształtowanie się Bałtyku.

 

6. Powtórzenie wiadomości.

 

III. Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku.

 

7. Zasolenie. Dlaczego morze jest słone ?

 

8. Temperatura wody morskiej.

 

9. Tlen, CO2, H2S w wodzie morskiej.

 

10. Przenikalność światła i barwa morza.

 

11. Dynamika wód.

 

12. Powtórzenie wiadomości.

 

IV. Życie Morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

13. Strefy życia w morzach i oceanach.

 

14. Rodzaje siedlisk w Bałtyku. Strefy przejściowe.

 

15. Organizmy pelagiczne.

 

16. Organizmy dna morskiego.

 

17. Strefa przybrzeżna.

 

18. Powiązania pokarmowe organizmów.

 

19. Wędrówki zwierząt morskich.

 

20. Powtórzenie wiadomości.

 

V. Eksploatacja i wykorzystanie zasobów morza.

21. Prawo Morza.

22. Rybołówstwo i przetwórstwo.

23. Uprawa morza.

24. Surowce mineralne i ich wykorzystanie.

25. Eksploracja morza.

26. Turystyka.

27. Powtórzenie wiadomości.

VI. Zagrożenia środowiska naturalnego.

28. Rodzaje destrukcji środowiska morskiego i jego zasobów - niszczenie siedlisk i nadeksploatacja zasobów.

29. Rodzaje destrukcji środowiska morskiego i jego zasobów - eutrofizacja, zanieczyszczenie i zatrucie środowiska morza.

30. Introdukcje i inwazje gatunków obcych.

31. Konsekwencje zanieczyszczeń.

32. Powtórzenie wiadomości.

VII. Ochrona środowiska morskiego.

33. Szacowanie zasobów.

34. Jakościowa i ilościowa analiza struktury połowu.

35. Oczyszczalnie ścieków.

36. Gatunki ginące i chronione  - fauna.

37. Gatunki ginące i chronione - flora.

38. Morskie obszary chronione.

39. Odtwarzanie zniszczonych elementów przyrody.

40. Instytucje zajmujące się ochroną środowiska i zasobów morza.

<<<POWRÓT