Realizacja projektu

 

Celem głównym "Sojuszu z Naturą" ma być kształtowanie pro-przyrodniczych postaw żołnierzy i ich dowódców w korzystaniu ze środowiska przyrodniczego w ramach ćwiczeń i powinności obronnych armii. Głównym środkiem naszej pracy są działania edukacyjne ukierunkowane na zagadnienia związane z ochroną przyrody.

Cele pośrednie

 • Poinformowanie żołnierzy służby czynnej i zawodowej o możliwości występowania gatunków chronionych w obszarach ich działania, zapoznanie z ich wizerunkiem, potrzebą ochrony,

 • Wzbudzenie dialogu społecznego na temat powinności sektora wojskowego wobec walorów przyrodniczych regionu i form współpracy na tym polu z administracją terenową oraz organizacjami społecznymi.

Zadania główne

 • Przeprowadzenie wykładów dla żołnierzy służby czynnej (rekrutów) i dla kadry dowódczej na temat:

 1. stanu walorów przyrodniczych w rejonie stacjonowania jednostki,

 2. przyczyn i sposobów ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk,

 3. ujemnych i dodatnich relacji pomiędzy działaniami wojskowymi a potrzebami środowiska naturalnego morza i wybrzeży,

 4. ochrony walorów kulturowo-historycznych na terenach wojskowych.

 • Rozpowszechnianie (w formie artykułów w lokalnej gazecie "Helska Bliza", ulotek, audycji w radiu i telewizji) informacji na temat przyrody znajdującej się na terenach wojskowych i możliwych działaniach na rzecz uchronienia jej przed zniszczeniem.

 • Wypracowanie sposobu raportowania o zaobserwowaniu lub znalezieniu gatunków chronionych: ssaków morskich (fok, waleni), ptaków obrączkowanych - znalezionych przez żołnierzy na terenach wojskowych i rejonach patrolowania.

 • Wykreowanie symbolu ochrony morskiej przyrody: okręty, pojazdy i ich załogi uwzględniające w swych działaniach czynnik ochrony przyrody otrzymywałyby nalepkę (na burtę) z wizerunkiem "błękitnej foki" jako pro-ekologicznego symbolu jednostek nadbrzeżnych i morskich WP ("ekologiczne" jednostki armii szwedzkiej posługują się naklejkami z wizerunkiem jeża).

 • Próba stworzenia stałego zespołu konsultacyjnego (sektor wojskowy, administracja samorządowa, specjaliści ds. ochrony przyrody, organizacje społeczne) dla inwentaryzacji i rozwiązywania lokalnych problemów środowiskowych na polu zagrożeń zdrowotnych, ekologicznych i krajobrazowych wynikających z funkcji militarnej regionu.

Zadania dodatkowe

 • Próby sprawdzenia z dowódcami miejsc ćwiczeń, strzelań oraz detonacji niewybuchów w stosunku do potencjalnie cennych przyrodniczo siedlisk (na wybrzeżu i pod wodą). Zredagowanie wstępnej rekomendacji dla zaznaczenia tych miejsc na mapach ćwiczeń.

 • Dostosowywanie harmonogramu uciążliwych akustycznie ćwiczeń do kalendarza biologicznego (np. rozrodu) gatunków chronionych. Zredagowanie wstępnej rekomendacji.

<<<POWRÓT