Pro-Bałtyk

W tym katalogu naszej strony internetowej prezentujemy materiały dotyczące problemów badań i ochrony bioróżnorodności mórz oraz  racjonalnego gospodarowania ich zasobami.

Morska przyroda wymaga dziś ochrony. Dlatego m.in. Unia Europejska przyjęła specjalny dokument mówiący o zasadach jakie powinny nas obowiązywać w gospodarowaniu zasobami mórz, zarządzania ich przestrzenią, gdzie, co i po co w morzu i na jego wybrzeżach chronić.

Ten dokument  to „Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej  nr 2008/56/WE”. 

Ponadto, jako członek Europejskiej Wspólnoty zobowiązaliśmy się wdrożyć na morzu dwie inne dyrektywy: tzw. Dyrektywę Siedliskową nr 92/43/EWG i Dyrektywę Ptasią nr 79/409/EWG. Ich nieodłączną częścią jest system obszarów chronionej przyrody Natura 2000.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest nowoczesnym systemem ochrony różnorodności biologicznej Europy. Nadrzędnym jej celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, uważanych za cenne i zagrożone w skali całego kontynentu europejskiego. Program wdrażany jest w UE od 1992r. w sposób jednakowy pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Podczas realizacji założonych planami ochrony wymogów brane są pod uwagę inne kryteria niż ma to miejsce w polskim systemie obszarowej ochrony przyrody - np. w rezerwatach bądź parkach narodowych. W przypadku działań ochronnych na obszarze Natura 2000 uwzględniane są wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne danego terenu. Jednak niezwykle istotne jest to, aby wszelkie podejmowane na obszarach Natura 2000 działania gospodarcze nie wpływały negatywnie na stan siedlisk i gatunków uznanych za cenne przyrodniczo w skali europejskiej.

Sprawy te są i będą omawiane na spotkaniach i konsultacjach społecznych z mieszkańcami terenów, które zostaną objęte lub będą graniczyć z obszarami systemu Natura 2000. Aby spotkania takie były owocne konieczne jest posiadanie i przekazywanie rzetelnej wiedzy oraz informacji na temat gatunków tam żyjących oraz siedlisk, które należy chronić.

Masz pomysł jak chronić zagrożone gatunki i siedliska  w swoim regionie ? Chcesz włączyć się w tworzenie planów ochrony? Posiadasz istotne dane na temat stanu przyrody lub interesującą dokumentację fotograficzną siedlisk i gatunków? Przekaż swoje propozycje na adres: probaltic@ug.edu.pl.

Przyrodę Bałtyku musimy badać, chronić i eksploatować w taki sposób, aby żywiła, bogaciła i radowała nas swoją urodą zawsze.


Czym jest różnorodność biologiczna i co w tej dziedzinie robi UE? 

„Niedostateczna” dla Polski za zaniedbanie Bałtyku

Zarządzanie Rybołówstwem w Morzu Bałtyckim (raport w j.angielskim, format pdf)
Źródło: Oceana www.oceana.org 


<<< POWRÓT